chữ chạy đầu trang

Chào mừng tất cả các bạn đến với diễn đàn lớp 6/5 trường THCS Lý Tự Trọng - Tam Kỳ - Quảng Nam. Chúc các bạn một ngày học tập mới thật nhiều niềm vui

Sinh nhật Bác Hồ

Sinh nhật Bác Hồ

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

[HSG Toán][Số học] Tập hợp - Phần tử của tập hợp

Quy định tính điểm :
Bài tập của phần này gồm có 6 bài :
+ 3 câu : 5 điểm
+ 6 câu : 10 điểm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Đề]

Bài 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 1997 và nhỏ hơn 2003 bằng hai cách.
            Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông.
            1997 ... A           2002 ... A           2004 ... A
Bài 2: Cho hai tập hợp A = { 10 ;8;2 } và B = { 5;7;9;4 }
            Viết các tập hợp gồm hai phần tử trong đó một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B.
            Nếu tập hợp A có m phần tử, tập hợp B có n phần tử, các phần tử của A và của B khác nhau thì có bao nhiêu tập hợp gồm hai phần tử, trong đó một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B?
Bài 3:  Có ba con đường a1, a2, a3 đi từ A đến B, hai con đường b1, b2 đi từ B đến C và ba con đường c1, c2, c3 đi từ C đến D (xem hình vẽ)

            Viết tập hợp M các con đường đi từ A đến D lần lượt qua B và qua C.
Bài 4: Cho dãy số 1; 6; 11; 16; ......
            a) Nêu quy luật của dãy số trên.
            b) Viết tập hợp B gồm 10 số hạng đầu tiên của dãy số đó.
Bài 5: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó.
            C = {x є N / x = m . (m +1) với m = 0; 1; 2; 3; 4}
Bài 6: Cho dãy số 0, 1, 4, 9, 16, ... ,2500. Viết tập hợp D gồm các số hạng của dãy số bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. Tập hợp D có bao nhiêu phần tử?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét